Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > PSV stuurt brief naar gemeente Alkmaar
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

PSV stuurt brief naar gemeente Alkmaar

verzoek om vrij vervoer

22 apr 2004 - Door: DvG

Hoogedelachtbare vrouwe,

Namens PSV wil ik u hierbij het dringende verzoek doen om de - door u bijgestelde -vervoersregeling voor supporters van PSV bij gelegenheid van de wedstrijd AZ - PSV op 16 mei a.s. te heroverwegen.

In het veiligheidsvooroverleg tussen partijen op woensdag 24 maart jl. in het AZ stadion in Alkmaar werd PSV - bij monde van de heer M. Grooteman van de politie - namens de lokale driehoek van Alkmaar een vrij vervoer regeling voor PSV supporters toegezegd. De heer Grooteman gaf hierbij aan dat er geen termen aanwezig waren om een combiverplichting op te leggen aan PSV supporters. Ook het politionele informatiesysteem (VVS) gaf hiertoe geen enkele aanleiding, zo deelde hij mede. Een stelling waarmee wij het van harte eens waren (en zijn). De PSV aanhang gedraagt zich immers bij uitwedstrijden voorbeeldig en wij zien dan ook geen aanleiding om - zoals nu gebeurd is - de regeling om te zetten naar een verplichte buscombi regeling. Tijdens het overleg werd nog even in gegaan op de mogelijke omstandigheid dat de wedstrijd "beslissend" zou kunnen zijn voor partijen. Hierin werd, gezien de spanningsloze relatie tussen beide supportersgroepen, geen probleem gezien door de lokale overheid, zo werd mede gedeeld.

Overeenkomstig de uitgangspunten van het "Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme en voetbalgeweld 2003" dienen bij het vooroverleg diverse actoren aanwezig te zijn zodat deze gemandateerde personen efficiŽnte besluitvorming kunnen bevorderen. Namens PSV waren naast ondergetekende ook een vertegenwoordiger van de politie Eindhoven, de heer F. van Oijen van PSV en de heer F. Bovers van de supportersvereniging PSV Fans United aanwezig. Wij achten een goed vooroverleg van absoluut belang om te komen tot een goede afweging omtrent supportersregelingen. Vandaar dat wij een brede vertegenwoordiging meenemen naar het vooroverleg. Wij gaan er in dit verband ook van uit dat de vertegenwoordiger van de lokale overheid beschikt over voldoende mandaat om toezeggingen te doen. De woorden van de heer Grooteman werden dan ook door ons op geen enkel moment in twijfel getrokken.


Gedurende betreffend vooroverleg werd - als gezegd - ons medegedeeld dat de PSV supporters bij genoemde wedstrijd de mogelijkheid hebben om te reizen via:
* een vrijwillige busregeling en
* vrij vervoer

Hierbij werden tevens nadere afspraken gemaakt aangaande het parkeren van PSV supporters. Partijen zijn uiteen gegaan in de veronderstelling dat wij een goede, professionele en veilige regeling met elkaar overeen gekomen waren.

Jongstleden maandag werd mij medegedeeld door de veiligheidscoŲrdinator van AZ, de heer R. Koning, dat de lokale driehoek van Alkmaar besloten had dat de vrij vervoerregeling voor PSV supporters omgezet wordt naar een verplichte buscombi regeling. Ik ga er voorlopig even vanuit dat hij in dit verband het voornemen van de lokale driehoek verwoordde, want officieel heeft PSV vanuit de gemeente c.q. politie Alkmaar nog niets vernomen. Wij nemen aan dat die mededeling nog gaat komen. PSV wil evenwel niet afwachten met onze reactie omdat de verkoop voor de wedstrijd deels al van start gegaan is en wij een definitief standpunt moeten hebben in deze. Het komt mij vreemd over dat de regeling eenzijdig gewijzigd wordt terwijl er, ons inziens, niets substantieels gewijzigd is in de omstandigheden. Ik begreep van de heer Koning dat het gewijzigde besluit is gemotiveerd met:


  • het feit dat de wedstrijd beslissend zou kunnen zijn voor partijen (was reeds bekend en zou - getuige de uitspraak in het vooroverleg - geen beletsel zijn)
  • er een supportersfeest georganiseerd wordt in Alkmaar na de wedstrijd i.v.m. het behalen van Europees voetbal (moeten de PSV supporters hiervoor gebonden worden aan verzwaarde maatregelen?)
  • een treffen tussen supporters in seizoen '96/'97? (is ons niet bekend)

PSV ziet dan ook geen aanleiding om terug te komen op eerder gemaakte afspraken in het vooroverleg.

PSV is een nationaal georiŽnteerde club. Supporters komen uit alle delen van Nederland. Afgelopen jaar is er vanuit de supporters(verenigingen) veel kritiek gekomen op de hoeveelheid buscombi's en autocombi's (met veelal een omwisselprocedure in Eindhoven). De supporters hebben hier een goede grond voor omdat de constatering is dat in de meeste gevallen de lokale situatie in de stad van bestemming aanleiding vormt voor het opleggen van de combiverplichting. De aanleiding is niet gelegen in wangedrag van PSV supporters, zo blijkt telkens weer. De supporters worden door de combiregelingen wel gedwongen om - als gezegd uit alle delen van Nederland - via Eindhoven te reizen.

Namens PSV heb ik bij het vooroverleg reeds aangegeven dat wij bereid zijn om extra stewarding te leveren voor het begeleiden van supporters vanaf de parkeerplaats (drafbaan) aan de zijde van de bezoekerssector om alles goed te laten verlopen. De politie Eindhoven heeft bij het vooroverleg aangegeven in goed overleg met de politie Alkmaar mensen te willen inzetten bij een vrij vervoersregeling. PSV zet sowieso ook haar supporterscoŲrdinatoren in op de wedstrijddag ter begeleiding van de supporters. Vanaf haar zijde wil PSV dus alle randvoorwaarden invullen om te komen tot een meer klantvriendelijke regeling voor haar supporters. Wij zien op basis van de voorbije seizoenen ook geen dringende reden voor combivervoer.

Het louter handhaven van de combiverplichting om supporters uit het centrum van Alkmaar te weren (c.q. bij het supportersfeest) achten wij een oneigenlijk middel in relatie tot de beoogde doelstelling, zeker als dit middel afgezet wordt tegen de recente (nationale en lokale) discussies in dit kader.

Er rest mij niets meer dan namens de supporters van PSV bij u een dringend beroep te doen op wijziging van de vervoersvoorwaarden voor PSV supporters gezien het feit dat:


  • er in het vooroverleg blijkens de uitspraak van de heer Grooteman geen termen aanwezig waren om een combi op te leggen(vertrouwensbeginsel);
  • beide supportersgroepen normale relaties onderhouden en er geen aantoonbaar conflict leeft tussen beide groepen;
  • PSV en de politie Eindhoven inspanningen willen doen om de vicieuze cirkel van combiverplichtingen te doorbreken.
  • een buscombi regeling uitermate supportersonvriendelijk is;
  • een buscombi overeenkomstig de uitkomsten van diverse onderzoekscommissies en de daarbij behorende aanbevelingen zoveel mogelijk voorkomen moet worden
  • de nu ingestelde combiverplichting meer druk op de wedstrijd legt dan hij beoogt weg te nemen.

Ik hoop dat ik op afzienbare termijn uw antwoord tegemoet mag zien.

Inmiddels verblijf ik met de meeste hoogachting en met vriendelijke groet,

F, Wijnveld
Manager Veiligheid en Relatiebeheer Supporters
PSV

Laatst bijgewerkt : 22 apr 2004 - 16:43