Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Waarom tegen de play-offs?

Waarom tegen de play-offs?

Bezwaren SOVS, Supportersclubs en supporters tegen play-offs en maatregelen

5 jan 2006 - Door: DvG

A-Play-Offs hebben meer politie-inzet tot gevolg

In 2005 is door de heer T. Verhoeven, student “Integrale Veiligheidskunde" aan de Hogeschool Utrecht, onderzoek verricht naar de rol die het imago van voetbalsupporters speelt bij de wedstrijdinrichting. Hij heeft daartoe onderzoek verricht bij de vier West-Brabantse clubs RBC Roosendaal, RKC Waalwijk, NAC Breda en Willem II en komt tot de conclusie dat de uitvoeringsmaatregelen er niet toe zullen leiden dat de politie-inzet zal afnemen. Hij stelt juist dat de invoering van de play-offs een toename van de politie-inzet te verwachten zal zijn (pagina 33). Op basis daarvan adviseert hij dan ook de play-offs af te schaffen (advies 13 – pagina 38). Voorts wordt op de pagina’s 24 t/m 39 ingegaan op andere onderzoeksvragen, welke voor een deel refereren aan de play-offs en uitvoeringsmaatregelen. We verwijzen voor het integrale rapport naar onze website: www.sovs.nl.

B – De uitkaartverplichting (maatregel 1) dient te worden ingetrokken

De verplichte uitkaart schiet volstrekt zijn doel voorbij. Bij de clubs waar een dergelijk systeem nodig was, is het reeds jaren geleden ingevoerd. De maatregel wordt nu ingevoerd bij clubs waarvan de supporters geen enkele aanleiding gaven tot de maatregel. De opmerking in de eindrapportage van dhr. Van Schaik dat bij RBC, RKC, Willem II en Sparta het systeem nog niet in gebruik is omdat ze alleen maar vrij vervoerswedstrijden hebben, spreekt wat dat betreft boekdelen. Bovendien constateren we dat de beschikbaar-heid van de uitkaart (gecombineerd met de verzwaring van het ontduiken van de maatregel) tot gevolg heeft dat nog vaker een onnodige combiverplichting geldt (ook bij A-wedstrijden) en dat de uitvakken steeds leger worden. Maatregel 1 pakt tamelijk desastreus uit voor het bezoeken van uitwedstrijden. Aangezien het organiseren van busvervoer naar die uitwedstrijden een kerntaak van de supportersverenigingen is, wordt daarmee ook het functioneren van supportersorganisaties zeer geschaad. Aange-zien de maatregel bij de verenigingen die de maatregel nu moeten invoeren een volstrekte overbodige is, is dat onredelijk. De maatregel dient te worden ingetrokken.

C – De pasfotoregistratie (maatregel 3) dient niet te worden ingevoerd.

Voor de invoering van de pasfotoregistratie voor seizoenkaarthouders zijn pilots gehouden bij Vitesse, NAC en RBC, welke pilots in opdracht van de KNVB zijn onderzocht door het Crisis Onderzoek Team (COT). Het COT komt in haar onderzoek tot de conclusie dat de pilots aantonen dat de drie doelstellingen van de pasfotoregistratie (handhaving stadionverboden, opsporing vandalen en preventie) op andere manieren dan de pasfotoregistratie meer dan afdoende worden verwezenlijkt. Het COT concludeert dan ook dat generieke invoering onnodig. Desondanks adviseert zij toch over te gaan tot generiek invoering, gekoppeld aan de mogelijkheid om vrijstelling kunnen vragen voor deze verplichting. Verder stelt men een aanscherping van de procedure voor, opdat clubs al vanaf februari pasfoto’s kunnen gaan inzamelen. De SOVS heeft hierop in de Stuurgroep Pilots Pasfotoregistratie laten weten dat vanuit het oogpunt van effectiviteit, eenduidigheid en proportionaliteit moet worden afgezien van de invoering van de pasfoto-registratie. Daartoe heeft zij de volgende argumenten aangevoerd:
a. Het COT-onderzoek wijst overduidelijk aan dat generieke invoering niet noodzakelijk is, want de doelstellingen kunnen bij de pilotclubs op andere manieren worden gerealiseerd. Onder die omstandigheden
mag worden verwacht dat de pasfotoregistratie bij geen enkele club toegevoegde waarde zal hebben. Er kan in elk geval worden volstaan met minder ingrijpende maatregelen (meldingsplicht, legitimatieplicht,
hooligans in beeld, ed)
b. De SOVS verwacht weinig van de aangescherpte procedures omdat supporters zeker niet halverwege het seizoen al een nieuwe seizoenkaart gaan aanvragen. We verwachten eerder dat de hele
pasfotoregistratie kan leiden tot een daling van de verkoop van het aantal seizoenkaarten, zoals het COT bij Vitesse reeds signaleert.
c. De SOVS en leden gaan bij alle beleid uit van eenduidigheid. Dit betekent dat het door het COT voorgestelde alternatief alleen kan worden ingevoerd als van tevoren wordt geformuleerd wanneer de
gevraagde vrijstelling zal worden verleend. Daarbij zal het moeten gaan om helder geformu-leerde en objectieve maatstaven. Nu daartoe geen bereidheid bestaat, zal moeten worden afgezien van invoering.

Ten overvloede

De SOVS en haar lidorganisaties realiseren zich dat de handhaving van de orde en veiligheid bij voetbalwedstrijden, het terugdringen van voetbalvandalisme en -geweld en het terugdringen van de politie-inzet de eerste prioriteit zijn bij burgemeesters en politie. Bij een aantal maatregelen die onderdeel uitmaken van het pakket uitvoeringsmaatregelen kunt u van ons dan ook alleen maar ondersteuning en/of instemming verwachten. We doelen daarbij op de maatregelen 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13 en 14. Maatregelen dat tot doel heeft binnen de politiediensten te bekijken hoe de beperkte politie-inzet het efficiëntst ingezet kan worden, welke afstemming dan nodig is met de BVO (inzet stewards en veiligheidsdiensten) en aanvullende regels die daar weer voor nodig zijn. Daarbij enkele opmerkingen.

Bij maatregel 9 willen we opmerken dat de SOVS de noodzaak onder-schrijft het VVS te verbeteren en te zorgen dat zo veel mogelijk partijen het systeem kunnen gebruiken voor de uitoefening van hun taken. De SOVS als ketenpartner heeft al meerdere malen aangeven dat zij voor haar werkzaamheden eenzelfde aansluiting wenst als andere civielrechtelijke partijen, met name de clubs. Daarover is door minister Donner een toezegging namens het kabinet gedaan, doch uiteindelijk is slechts een indirecte aansluiting (via het CIV) gerealiseerd. De SOVS wijst nogmaals op de uitdrukkelijke behoefte met ingang van het seizoen 2006-2007 eenzelfde aansluiting als de BVO ’s te hebben verkregen. Zij verzoekt de Stuurgroep een dergelijk verzoek neer te leggen bij minister Remkes en/of minister Donner.

Bij maatregel 14 wordt gesproken over het uit de anonimiteit halen van supporters. Prima, maar we veronderstellen dat bedoeld wordt om de raddraaiers uit de anonimiteit te halen. Wat ons betreft is dat meer dan alleen een tekstuele wijziging, die met verandering in “raddraaiers uit de anonimiteit halen" weer rechtgezet is. De huidige omschrijving is een perfecte illustratie van hoe het geheel aan maatregelen gezien moeten worden, hoe aangekeken wordt op het voltallige Nederlandse voetbalpubliek. Blijkbaar zijn de begrippen “voetbalsupporters" en “raddraaiers" voor velen volstrekt uitwisselbare begrippen gewor-den. Geen wonder dat gestrooid wordt met generieke maatregelen in plaats van echt te zoeken naar een dadergerichte aanpak.

De maatregelen 5, 8, 10 en 12 leveren een significante verslechtering op voor de gemiddelde supporter. De wens de politie-inzet op peil te houden en de beruchte 1% raddraaiers aan te pakken, valt buitenproportioneel slecht uit voor de resterende 99% van het voetbalpubliek. Die 99% van de supporters moeten zo weinig mogelijk overlast ondervinden van de wens de relschoppers op te sporen en aan te pakken. Ze hebben als essentie dat steeds meer wordt gewerkt met verplichte combiregelingen. De ervaringen van de eerste seizoenhelft 2005-2006 spreken voor zich. Er is voor deze stijging echter geen enkele deugdelijke onderbouwing. Integendeel zelfs, de positieve trend van de afgelopen jaren zou aanleiding moeten zijn om juist minder combiregelingen verplicht op te leggen. Dat zou ook recht doen aan het streven dat alle ketenpartners ook in het beleidskader 2003 overeen zijn gekomen. Een streven dat in het hernieuwde beleidskader 2005 wordt herhaald. De maatregelen staan dus haaks op de afspraken die de andere ketenpartners met de SOVS hebben gemaakt. Vanwege de strijdigheid van maatregelen dient de invoering te worden uitgesteld en een hernieuwde discussie te worden gevoerd of de maatregelen, al dan niet in aangepaste vorm, gewenst zijn.

Tot slot, de invoering van al deze maatregelen staat wat ons betreft geheel los van de vraag of de nieuwe competitie-opzet moet worden goedgekeurd. Er is geen enkel causaal verband tussen play-offs enerzijds en deze maatregelen anderzijds. Wat ons betreft kan dan ook worden besloten verder te gaan met de invoering van de maatregelen 2-4-6-7-9-11-13-14, terwijl tegelijkertijd de verdere goedkeuring aan de play-offs wordt onthouden en de uitkaartverplichting en pasfotoregistratie worden afgeschaft.

Voor het volledige, integrale, rapport verwijzen wij naarde website van de SOVS.

Laatst bijgewerkt : 5 jan 2006 - 22:22