Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Minister Remkes verwerpt akkoord KNVB en gemeentes

Minister Remkes verwerpt akkoord KNVB en gemeentes

Wil toch verplichte pasfotoregistratie

19 jan 2006

Bijgaande brief van minister Remkes is gepubliceerd op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In deze brief geeft minister Remkes aan dat hij toch een verplichte pasfotoregistratie wenst voor alle clubs.

Blijkbaar heeft onze minister dit weekend niet de vele acties van voetbalfans gezien. Wellicht dan ook voor de duidelijkheid voor onze minister: Maak eens werk van het aanpakken van de raddraaiers en val daar de echte fans niet mee lastig! Door laksheid van de overheid ontberen we al jaren een dadergericht beleid en daar moeten ineens alle voetbalfans (dus ook de vader die elke weekend met zijn zoon naar een wedstrijd gaat) voor boeten. Sinds wanneer is een echte voetbalfan iets anders dan een "normale burger?"

Gisteren heeft de stuurgroep voetbalvandalisme vergaderd over dit onderwerp vergaderd. De uitslag van dit overleg is ons nog niet bekend. We weten dus ook nog niet of de brief van Remkes invloed heeft op de definitieve besluitvorming.

De brief:


Geachte heer Deetman,

Met verbazing heb ik kennis genomen van het gezamenlijke besluit van de burgemeesters met een eredivisieclub in hun gemeente (hierna: burgemeesters) en de KNVB, om de verplichte invoering van pasfotoregistratie los te laten ten behoeve van een nieuwe pilot biometrie en het besluit om de nieuwe competitie-opzet met play-offs goed te keuren voor het seizoen 2006-2007.

De verplichting voor alle eredivisieclubs om een digitaal pasfotobestand aan te leggen van seizoenskaarthouders (pasfotoregistratie) was maart 2005, bij de onderhandelingen met de KNVB over de nieuwe competitie-opzet, een persoonlijk initiatief van de burgemeesters en een harde eis om in te stemmen met de nieuwe competitie-opzet in seizoen 2005-2006.

Door pasfotoregistratie kunnen clubs ten behoeve van toegangscontrole direct beschikken over foto’s van supporters met een stadionverbod en belangrijker, kunnen relschoppers op de tribune aan de hand van camerabeelden eenvoudiger worden geïdentificeerd. Uw eis heb ik destijds ondersteund. De stuurgroep voetbalvandalisme heeft daarom in de overleggen met de KNVB hard vastgehouden aan onze gezamenlijke eis. Dit heeft ertoe geleid dat de KNVB en alle eredivisieclubs zich eind april 2005, tijdens een vergadering van de stuurgroep voetbalvandalisme, hebben gecommitteerd aan de verplichte invoering van pasfotoregistratie met ingang van seizoen 2006-2007. Daarmee had de KNVB voldaan aan alle van overheidswege gestelde eisen om instemming met de nieuwe competitie-opzet te verkrijgen.

Op 6 juli 2005 hebben wij in een persoonlijk gesprek afgesproken, dat wij als overheidspartijen gezamenlijk op zouden trekken in de onderhandelingen met de KNVB. Bij eventuele inhoudelijke meningsverschillen zouden de burgemeesters en BZK, desnoods op het hoogste niveau, voorafgaand aan de stuurgroep overleggen om tot een gezamenlijk standpunt te komen. Daarbij is eveneens afgesproken dat de stuurgroep besluitvormend is en niet het burgemeestersoverleg. Om de positie van de burgemeesters binnen de stuurgroep te versterken, worden deze vertegenwoordigd door een burgemeester zijnde korpsbeheerder, een burgemeester zijnde geen korpsbeheerder en op uw verzoek is daaraan toegevoegd een vertegenwoordiger van de wethouders Sport. De VNG fungeert als ambtelijke ondersteuning van deze drie partijen.

Deze afspraken zijn over en weer schriftelijk bevestigd en zijn in overleg met de VNG eind 2005 ook zo opgenomen in het nieuwe Beleidskader bestrijding voetbalvandalisme 2005. De positie van wethouder Sport binnen de stuurgroep is tot op heden nog vacant.

Aan het begin van het seizoen 2005-2006 startten RBC Roosendaal, NAC Breda en Vitesse met de invoering van pasfotoregistratie. Deze clubs zijn een seizoen eerder gestart dan afgesproken, om te onderzoeken welke invoeringsmethode van pasfotoregistratie het meest efficiënt is. Om de invoering van pasfotoregistratie bij de overige eredivisieclubs met zo min mogelijk logistieke problemen te kunnen starten, moet uiterlijk 1 februari 2006 een zo efficiënt mogelijke invoeringsmethode bekend zijn.

Omdat clubs niet enthousiast waren om pasfotoregistratie als experiment al in 2005-2006 in te voeren, heb ik april vorig jaar toegezegd om de clubs die mee wilden doen aan het experiment, een deel van de onkosten voor invoering van pasfotoregistratie te vergoeden. Dit om onze gezamenlijke wens tot goede invoering van pasfotoregistratie te ondersteunen.

Vanwege de late besluitvorming over de invoering van pasfotoregistratie (mei 2005), zijn de drie clubs er niet in geslaagd een representatief percentage pasfoto’s van hun seizoenkaarthouders te ontvangen. Dit kwam vooral doordat de aanvraagprocedure voor seizoenskaarten bij alledrie de clubs al in gang was gezet en een groot aantal supporters hun seizoenskaart al had ontvangen. Hen achteraf verplichten een pasfoto in te leveren had weinig resultaat.

De drie clubs hebben hun pasfotobestand echter niet gebruikt, vanwege het geringe aantal beschikbare pasfoto’s, de slechte kwaliteit van de ingeleverde pasfoto’s en het geringe aantal incidenten dat bij de clubs heeft plaatsgevonden. Daarom deel ik de conclusies van het COT niet en blijf ik van mening dat pasfotoregistratie, mits goed ingevoerd, wel degelijk zinvol kan zijn.

Op 5 januari jl. heeft u een burgemeestersoverleg bijeen geroepen om het rapport van de projectrapporteur nieuwe competitie-opzet, de heer Van Schaik, te bespreken. Voorafgaand aan het burgemeesteroverleg heb ik u laten weten dat ik vast wil houden aan de invoering van pasfotoregistratie, met name omdat de KNVB nog geen bruikbaar alternatief had voorgelegd.

Tot mijn verbazing nodigde u de directeur betaald voetbal van de KNVB uit voor het burgemeestersoverleg en maakte u gezamelijke de afspraak om verplichte invoering van pasfotoregistratie los te laten, in plaats daarvan een nieuwe pilot biometrie te starten in 2006-2007 en hiermee impliciet de voortzetting van de nieuwe competitie-opzet goed te keuren voor het seizoen 2006-2007.

Daarmee houdt u zich niet aan onze afspraak van 6 juli 2005 en zet u de overige leden van de stuurgroep voetbalvandalisme buitenspel. Na 5 januari heeft u geen contact met mij gezocht om de beslissing van de burgemeesters toe te lichten en heeft u geen van de burgemeesters bereid gevonden om met mij te overleggen voorafgaande aan de stuurgroep voetbalvandalisme van 18 januari. Dat betreur ik, zeker omdat de VNG en BZK een goede en nauwe samenwerking hadden op dit onderwerp.

Ik houd vast aan het totale pakket aan maatregelen zoals wij maart 2005 hebben afgesproken met de KNVB, inclusief de verplichte invoering van pasfotoregistratie bij alle eredivisieclubs. Indien burgemeesters lokaal besluiten pasfotoregistratie niet in te voeren, zal ik dat niet steunen. Uiteraard behouden burgemeesters hierin een eigen verantwoordelijkheid en zal ik hun beslissing respecteren.

Ik steun het advies van de projectrapporteur nieuwe competitie-opzet. Het terugdringen van politie-inzet blijft voor mij een belangrijk punt.

Ik ben van mening dat de verplichte invoering van pasfotoregistratie te snel is losgelaten ten behoeve van een nieuwe pilot biometrie, temeer daar op dit moment (ook bij de KNVB) nog geen duidelijkheid bestaat over de inhoud van deze pilot. Op dit moment is zelfs nog onduidelijk welke vorm van biometrie zal worden toegepast in de pilot. Hieronder wil ik u een aantal van mijn bezwaren noemen tegen een pilot biometrie. Bezwaren die ik graag met de burgemeesters had besproken voordat zij hierover afspraken maakten met de KNVB.


  • Ik betwijfel of een goede invoering van de pilot mogelijk is per 1 augustus 2006, als op dit moment vorm en inhoud en doel van de pilot nog onbekend zijn, als niet duidelijk is welke kosten hieraan zijn verbonden en welke partijen de kosten zullen betalen. Maatregelen op het gebied van biometrie zullen waarschijnlijk duurder zijn dan pasfotoregistratie. De KNVB heeft altijd gesteld dat voor een goede invoering van (een relatief eenvoudiger maatregel als) pasfotoregistratie, alle bovengenoemde factoren uiterlijk eind januari voorafgaand aan het seizoen van invoering helder moeten zijn.
  • Net als bij pasfotoregistratie zullen supporters voor de toepassing van biometrie allerlei persoonsgegevens moeten registreren bij de club. Het vele werk dat dit met zich meebrengt was een van de grootste bezwaren van clubs tegen pasfotoregistratie.
  • De pilot biometrie richt zich uitsluitend op verbeteren van toegangscontrole, terwijl de meerwaarde van pasfotoregistratie vooral lag in het identificeren van relschoppers met behulp van camerabeelden. Clubs hadden hiermee zelf een instrument om relschoppers te identificeren en hoefden daardoor minder beroep te doen op de middelen en capaciteit van de politie.
  • Gebruik van biometrische toepassingen lijkt mij alleen bruikbaar bij een 1 op 1 kaartverkoop, welke uitsluitend verplicht is bij categorie C-risicowedstrijden, terwijl pasfotoregistratie in alle gevallen bruikbaar is. Het gebruik van biometrische toepassingen kan mijns inziens leiden tot een persoonsgebonden kaartverkoop. Ik betwijfel of clubs en supporters dit ondersteunen, aangezien dit een dalende kaartverkoop tot gevolg zal hebben. De persoonsgebonden clubcard is eind jaren ’90 door alle ketenpartners met klem afgewezen.
  • De KNVB heeft tot voor kort altijd gesteld dat biometrische toepassingen nog niet zover zijn ontwikkeld, dat deze bruikbaar zijn in een voetbalstadion. Dit zou mogelijk in de toekomst een optie zijn. Ik betwijfel of biometrie nu opeens wel zover is ontwikkeld, dat dit praktisch bruikbaar is in een voetbalstadion waar in beperkte tijd vele duizenden mensen toegelaten moeten worden.


Ik vrees dat een pilot biometrie door overhaaste invoering zal mislukken, waardoor het gebruik van biometrie daarna langere tijd niet bespreekbaar zal zijn voor clubs en supporters. Ik had dit traject liever gezamenlijk met u, in een ander tempo ingezet. Vanwege mijn twijfels aan de haalbaarheid van een pilot biometrie, kan ik deze niet steunen. Ik zal niet participeren in de begeleiding van de pilot en ook geen budget beschikbaar stellen voor de pilot. Ik zal de ontwikkelingen van afstand volgen. Aangezien de burgemeesters en KNVB gezamenlijk hebben besloten tot deze pilot als alternatief voor pasfotoregistratie, ga ik ervan uit dat de VNG de pilot zal begeleiden in samenwerking met de KNVB.

Ik hecht sterk aan een goede samenwerking met de burgemeesters bij de bestrijding van voetbalvandalisme, zoals de laatste jaren ook het geval is geweest. Door de stuurgroep voetbalvandalisme zijn daardoor goede resultaten geboekt. De burgemeesters zijn binnen de stuurgroep vertegenwoordigd door burgemeester Knip, die u kortgeleden heeft benoemd als nieuwe vertegenwoordiger van de burgemeesters met een BVO in hun gemeente, door burgemeester Vreeman als vertegenwoordiger van het Korpsbeheerdersberaad, door een nog aan te stellen wethouder Sport en door mw. Pels Rijcken namens de VNG. Ik verwacht dat u met deze vertegenwoordiging de belangen en wensen van de burgemeesters krachtig kunt inbrengen in de discussies binnen de stuurgroep.

Zoals afgesproken op 6 juli jl. ben ik gaarne bereid met burgemeester Knip of met u te overleggen over een gezamenlijk in te nemen standpunt binnen de stuurgroep.

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de leden van de stuurgroep voetbalvandalisme.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,J.W. Remkes

Laatst bijgewerkt : 19 jan 2006 - 9:02