Supportersvereniging PSV
A real fan joins!
Nederlands
Home > Uitwedstrijden > Reglement reizen Supportersvereniging PSV

Reglement reizen Supportersvereniging PSV

 1. Door het kopen van een plaatsbewijs voor de door de Supportersvereniging PSV georganiseerde busreizen accepteert de deelne(e)m(st)er automatisch dit door het bestuur van de Supportersvereniging PSV vastgestelde busreglement en gaat hij/zij akkoord met eventuele fouillering door de stewards of politie.

 2. De aanwijzingen van de reisleiding alsmede die van de buschauffeur dienen strikt te worden opgevolgd.

 3. De supportersvereniging PSV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor te late aankomst indien een of meerdere bussen te laat aankomen op het aankomstpunt. Hetzelfde geldt voor andere calamiteiten die buiten de macht van de Supportersvereniging liggen.

 4. Voor aanvang van de heenreis zal de bus door de reisleiding in samenspraak met de buschauffeur worden gecontroleerd op schade en/of gebreken. Deze controle zal na terugkeer nog eens worden herhaald. De bevindingen van beide controles worden schriftelijk vastgelegd in een schaderapportage. Eventueel door een deelnemer veroorzaakte schade zal op deze deelnemer worden verhaald.

 5. Voor vertrek worden alle plaatsbewijzen gecontroleerd door de reisleiding. Zonder geldig plaatsbewijs is er geen toegang tot de bus. De reisleiding is gerechtigd een identiteitscontrole uit te voeren. Indien de identiteit van de deelnemer niet overeenkomt met de tenaamstelling van het vervoersbewijs dan wordt de toegang tot de bus geweigerd. De deelnemer is dan ook verplicht een geldig identiteitsbewijs en een geldige PSV-clubcard op verzoek van de reisleiding te tonen.

 6. Meegebrachte tassen kunnen door de reisleiding ten alle tijde op hun inhoud worden gecontroleerd. De reisleiding kan de houder van de tas verplichten bepaalde zaken uit de tas te verwijderen en achter te laten. De reisleiding zal zorgdragen voor behoorlijke opslag van de artikelen, zodat deze na terugkomst van de reis kunnen worden opgehaald.

 7. Indien een deelnemer te laat arriveert bij een vertrekpunt (zowel bij aanvang van de heenreis als bij aanvang van de terugreis), waardoor de bus reeds vertrokken is, dan zullen gemaakte onkosten tengevolge hiervan niet worden vergoed aan de deelnemer. De deelnemer dient bij de heenreis uiterlijk 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn.

 8. Het is de deelnemers verboden om:
  • zelf frisdranken mee te nemen in elke vorm anders dan blik. Het meenemen van alcoholische dranken is toegestaan; max. 2 blikjes per persoon. Frisdranken en bier zijn in de bus te koop. Voor de verkoop van bier geldt dat deze geschiedt op de heen- en de terugreis en dat iedere deelnemer bier kan kopen bij de stewards/busbegeleiding die hiervoor een aantal keren een ronde maken door de bus. De reiziger hoeft dus niet zijn zitplaats te verlaten om bier te bestellen. Indien tijdens busreizen gebruik gemaakt dient te worden van een overtocht met een boot (bijvoorbeeld busreizen naar Groot-Brittannië), dan is een ieder vrij om op deze boot (alcoholische) dranken te nuttigen. Men is echter niet vrij deze dranken mee te nemen of op te laten slaan in de bus, tenzij het frisdrank in blik betreft. Bij het betreden van de bus na een overtocht zal hierop worden gecontroleerd;
  • In de bus te roken;
  • Vuurwerk, wapens, of andere supportersvreemde artikelen mee te nemen;
  • drugs of verdovende middelen mee te nemen dan wel te gebruiken;
  • luiken en ramen in de bus te openen;
  • op de armleuningen van de stoelen te gaan zitten dan wel te staan en de voeten op de banken te leggen, alsmede op de stoelen te gaan staan;
  • afval en voorwerpen uit de bus of op de vloer te gooien. In de bus zijn hiervoor afvalzakken aanwezig.
  • Vlaggen en andere attributen dienen op last van de reisleiding te worden verwijderd indien deze daarom verzoekt.

 9. De verkoop van drank en eventuele andere consumpties stopt uiterlijk 2 uur na vertrek. Om dezelfde tijd zullen ook de lichten worden gedoofd en muziek en video worden uitgeschakeld, tenzij de verwachte aankomsttijd vroeger is dan 1.00 uur. Hierna, doch uiterlijk om 1.00 uur, dient iedere deelnemer zich zodanig te gedragen dat medereizigers geen hinder van hem/haar hoeft te ondervinden. Bij binnenlandse reizen is de reisleiding bevoegd om van deze regel af te wijken.

 10. In geval van wangedrag tijdens de busreis zal verwijdering uit de bus volgen. Bij weigering de bus te verlaten of de herhaalde richtlijnen van de reisleiding of buschauffeur op te volgen gaat de bus naar de dichtstbijzijnde politiepost ter assistentie. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de financiële en andere consequenties die dat met zich meebrengt.

 11. Bij diefstal, vernieling of enig ander misdrijf dan wel overtreding in de zin van de wet wordt door de reisleiding de politie ingeschakeld en zal de busreis zonder de betrokken persoon of personen worden voortgezet. De reisleiding is niet aansprakelijk voor de financiële en andere gevolgen die dat met zich meebrengt.

 12. De reisleiding is geenszins aansprakelijk voor gevolgen van wangedrag van een deelnemer of deelnemers. Eventuele aangerichte schade dient door betrokkenen Rechtstreeks op de veroorzaker(s) te worden verhaald. De reisleiding is gerechtigd de benodigde gegevens hieromtrent aan betrokkenen beschikbaar te stellen.

 13. Indien bij de organisatie van reizen door de Supportersvereniging PSV gebruikt wordt gemaakt van andere vervoersmiddelen dan een bus, dan is dit reglement van overeenkomstige toepassing.

 14. Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist de reisleiding c.q. het bestuur van de Supportersvereniging PSV. Voornoemd besluit is bindend.